INFOLINIA: +48 690 811 400

Regulamin

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez użytkowników indywidualnych oraz podmioty gospodarcze (zwane dalej „Usługobiorcami”) z serwisu internetowego alteza.pl, którego funkcją jest zapisanie się na szkolenie.
  2. Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego alteza.pl jest firma ALTEZA sp. z o.o., ul. Traktorowa 126, lok. 402 A, 91-204 Łódź, NIP 5213569554, REGON 142438226 Usługodawca jest podmiotem uprawnionym do wszelkich praw autorskich serwisu alteza.pl.
  3. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
   1. „witryna” – strona internetowa pod adresem www.alteza.pl;
   2. „usługodawca” - podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego alteza.pl;
   3. „usługobiorca” – podmiot zlecający alteza.pl świadczenie usług poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Usługodawcy oraz uiszczający opłatę za uczestnictwo w szkoleniu;
   4. „użytkownik indywidualny” – osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej korzystająca z usług świadczonych drogą elektroniczną;
   5. „podmiot gospodarczy” – osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z usług świadczonych drogą elektroniczną;
   6. „konsument” - osoba fizyczna zawierająca umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;
   7. „cennik” – załącznik do umowy określający wysokość opłat abonamentowych za poszczególne usługi, który może być aktualizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
   8. „data ważności cennika” – ostatni dzień okresu obowiązywania cennika;
   9. „okres obowiązywania cennika” – okres w którym obowiązuje cennik;
   10. „do zapłaty” – opłata za możliwość uczestnictwa w szkoleniu stanowiąca wynagrodzenie należne Usługodawcy z tytułu świadczonych usług;
   11. "Twoja rezerwacja" - ilość miejsc podanych przez usługobiorcę,oznaczająca ilość osób uczestniczących w szkoleniu
   12. „umowa” – umowa o świadczenie usług ALTEZA sp. z o.o. zawarta pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą;
   13. „rejestracja” - zdarzenie polegające na wypełnieniu formularza rejestracyjnego umieszczonego na Witrynie alteza.pl oraz kliknięciu przycisku < Zapisz na Szkolenie > lub < Zapłać On-Line >, w wyniku którego na podany adres email przesłana zostanie wiadomość zawierająca potwierdzenie dokonania rejestracji;
  4. Do korzystania z usług alteza.pl niezbędne jest posiadanie komputera podłączonego do Internetu, wyposażonego w przeglądarkę internetową oraz system operacyjny
  5. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Usługobiorca będący Konsumentem, zawierający umowę na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 10 dni od daty jej zawarcia, poprzez złożenie stosownego oświadczenia
  6. Każda osoba korzystająca z usług serwisu internetowego alteza.pl jest zobowiązana zapoznać się z Regulaminem, który umieszczony jest na stronie internetowej Usługodawcy. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Usługobiorcy z zawartych w nim postanowień.
  7. Zawierając umowę Usługobiorca wyraża jednocześnie zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu oraz potwierdza fakt zapoznania go z prawem odstąpienia od umowy wynikającego z obowiązujących przepisów.
  8. Akceptując Regulamin Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej produktów i usług Usługodawcy. Usługobiorca może cofnąć zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej produktów i usług Usługodawcy poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia na adres: ul. Traktorowa 126, lok. 402 A, 91-204 Łódź
  9. Wszelką korespondencję kierowaną do Usługobiorcę pod ostatni wskazany przez niego adres do doręczeń uznaje się jako prawidłowo nadaną ze skutkiem prawnym.
  10. Usługobiorca ma prawo do bezpłatnej pomocy pod adresem e-mail: biuro@alteza.pl
 2. Zawarcie umowy i aktywowanie usługi
  1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Usługodawcę usług organizacji szkoleń na rzecz Usługobiorcy.
  2. Dokonując zakupu usługi, Usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje warunki w nim zawarte, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania.
  3. Zawarcie umowy możliwe jest 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu przy użyciu formularza umowy zamieszczonego na witrynie Usługodawcy.
  4. W celu korzystania z usług alteza.pl należy dokonać rejestracji uzupełniając wszystkie pola oznaczone jako "pola wymagane", poświadczając równocześnie, że dane te są prawdziwe.
  5. Zawarcie umowy o świadczenie usługi następuje w momencie zakończenia procesu rejestracji.
  6. Osoba z chwilą zawarcia umowy na usługę alteza.pl staje się Usługobiorcą.
  7. Usługobiorca może odstąpić od umowy zawartej za pośrednictwem serwisu internetowego alteza.pl w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że:
   1. w przypadku odstąpienia przez Usługobiorcę od umowy w terminie do 7 dni przed dniem zaplanowanego szkolenia, Usługodawca zwraca Usługobiorcy całą pobraną opłatę za szkolenie
   2. w przypadku odstąpienia przez Usługobiorcę od umowy w terminie do 4 dni przed dniem zaplanowanego szkolenia, Usługodawca ma prawo naliczyć karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy w wysokości 80 % opłaty za szkolenie, która to kara umowna potrącona zostanie z pobranej opłaty za szkolenie,
   3. w przypadku odstąpienia przez Usługobiorcę od umowy w terminie do 2 dni przed dniem zaplanowanego szkolenia, Usługodawca ma prawo naliczyć karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy w wysokości 100 % opłaty za szkolenie, która to kara umowna potrącona zostanie z pobranej opłaty za szkolenie,
  8. Zwrot opłaty za szkolenie w sytuacji przewidzianej w ust. 7 następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia Usługobiorcy o odstąpieniu od umowy.
  9. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  10. Aktywowanie usługi następuje po dokonaniu prze Usługobiorcę opłaty w wysokości zapisanej w rubryce o nazwie "do zapłaty".
  11. Jeżeli opłata należna z tytułu korzystania z usług alteza.pl nie zostanie wniesiona w wymaganym terminie, Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do usługi do czasu wniesienia opłaty.
 3. Sposoby dokonania opłat za szkolenie:
  1. Opłata On-line za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl.
  2. Opłata w siedzibie firmy.
 4. Zasady naliczania opłat
  1. Wysokość opłat określona jest w cenniku.
  2. Płatność z tytułu świadczenia usług przez alteza.pl rozliczana jest jednorazowo za szkolenie.
  3. Umowa o szkolenie zawierana jest pod warunkiem uiszczenia opłaty za szkolenie.
 5. Obowiązek przestrzegania prawa
  1. Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania z usług alteza.pl w sposób nienaruszający praw osób trzecich, dobrych obyczajów ani przepisów prawa oraz ponosi odpowiedzialność za sposób korzystania z usług przez podmioty trzecie.
  2. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę informacji o korzystaniu przez Usługobiorcę z usług alteza.pl niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, Usługodawca ma prawo anulować umowę z Usługobiorcą oraz przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.
 6. Obowiązki i odpowiedzialność Usługobiorcy
  1. Usługobiorca zobowiązany jest do informowania Usługodawcy o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację umowy.
  2. Usługobiorca zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w procesie rejestracji.
  3. Usługobiorca zobowiązany jest do terminowego regulowania opłat.
  4. Usługobiorca publikując dane dostarczone przez Usługodawcę, będące rezultatem świadczenia przez niego usług w ramach wybranego pakietu, ma obowiązek każdorazowo umieścić informację o źródle ich pochodzenia.
  5. Usługodawca ma prawo niezwłocznie zaprzestać świadczenia usług lub rozwiązać umowę z danym Usługobiorcą, bez prawa zwrotu niewykorzystanej kwoty opłaty abonamentowej, jeżeli:
   1. Usługobiorca złamie postanowienia umowy,
   2. Usługobiorca będzie działał na szkodę innych osób korzystających z usług Usługodawcy lub użytkowników sieci Internet.
 7. Prawa, obowiązki i odpowiedzialność Usługodawcy
  1. Usługodawca zobowiązuje się do aktywowania wybranej przez Usługobiorcę usługi alteza.pl zgodnie z zawartą umową.
  2. Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia usługi alteza.pl w pełnym zakresie z należytą starannością. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenie w realizacji wybranej usługi spowodowane korzystaniem przez Usługobiorcę z Interfejsu niezgodnie z zaleceniami umieszczonym w specyfikacji tej usługi.
  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do robienia możliwie krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu usług alteza.pl związanych z obsługą, konserwacją systemu i wdrażaniem nowych funkcjonalności. O tym fakcie Usługodawca poinformuje Usługobiorcę pocztą elektroniczną.
  4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe m.in. w wyniku:
   1. braku ciągłości świadczenia usług spowodowanym działaniem lub zaniechaniem podmiotów trzecich,
   2. klęsk żywiołowych,
   3. nieprawidłowego wykorzystania udostępnionej usługi,
   4. wykorzystania udostępnionych Usługobiorcy informacji autoryzujących dostęp do usługi przez podmioty trzecie,
   5. naruszenia postanowień umowy przez Usługobiorcę.
  5. Usługobiorca jest wyłącznie odpowiedzialny za swoje działania lub zaniechania podjęte w oparciu o rezultaty świadczenia sługi przez Usługodawcę.
  6. Usługobiorca ma prawo do:
   1. wykorzystania adresu strony internetowej Usługobiorcy na swojej liście referencyjnej,
   2. wykorzystania danych źródłowych gromadzonych w trakcie świadczenia usług do celów analiz dotyczących całego Internetu lub jego wybranej części; dane prezentowane będą zawsze w postaci zagregowanej, nie pozwalającej na odróżnienie pojedynczego źródła danych.
 8. Ochrona danych osobowych
  1. Usługodawca zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 1997r., Nr 133 poz. 883 ze zm.) o ochronie danych osobowych przy uwzględnieniu modyfikacji wprowadzonych Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr 144 poz 1204 ze zm.) gwarantuje ochronę danych osobowych Usługobiorców.
  2. Dane osobowe będą zbierane w następującym zakresie:
   1. nazwisko i imiona, nazwę firmy oraz numer NIP i REGON, jeżeli użytkownik jest przedsiębiorcą
   2. adres zamieszkania osoby fizycznej oraz adres siedziby przedsiębiorcy,
   3. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa powyżej,
   4. adres e-mail,
   5. adresy IP komputerów.
  3. Usługodawca nie będzie przekazywał wskazanych w powyższym punkcie danych o użytkownikach korzystających z serwisu internetowego alteza.pl osobom trzecim, jeśli wcześniej nie wyrażą na to wyraźniej zgody.
  4. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, iż ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania oraz prawo do żądania zaprzestania przetwarzania tych danych osobowych.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia zawarcie umowy.
  6. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez alteza.pl wskazanych podczas rejestracji danych osobowych w celu prawidłowego świadczenia usług przez Usługodawcę, w tym między innymi w celu wystawiania dowodów księgowych.
  7. Niniejsza witryna internetowa korzysta z “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają Usługodawca wykorzystuje „cookies” jedynie do poprawnego funkcjonowania i optymalizowania serwisu internetowego alteza.pl pod kątem wygody użytkowania. Usługodawca wykorzystuje „cookies „do pobierania informacji z komputera usługobiorcy do celów statystycznych.
 9. Postępowanie reklamacyjne
  1. Reklamacja składana przez Usługobiorcę w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług alteza.pl powinna być sporządzona w formie pisemnej i określać:
   1. dane Usługobiorcy umożliwiające jego identyfikację (imię i nazwisko lub nazwę (firmę) przedsiębiorstw, adres pocztowy, adres e-mail itp.)
   2. rodzaj usługi, której dotyczy reklamacja,
   3. treść reklamacji w tym stawiane przez Usługobiorcę zarzuty oraz uzasadnienie reklamacji,
   4. ewentualnie żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
  2. Reklamację należy przesłać na adres mailowy alteza.pl wskazany w Regulaminie i dostępny na witrynie Usługodawcy.
  3. Usługodawca obowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, którą przesyła na adres e-mail Usługobiorcy wskazując: czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz Usługodawcy przez podmioty, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, Usługodawca przesyła w terminie 14 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.
  4. Postepowanie reklamacyjne nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Usługobiorcę roszczeń w drodze postępowania sądowego.
  5. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie.
  6. Biorąc pod uwagę zapisy pkt. 5 prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z zawartej umowy przysługuje Usługobiorcy po wyczerpaniu drogi postepowania reklamacyjnego.
 10. Postanowienia końcowe
  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Usługodawcy.
  2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz innych ustaw.
  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany w regulaminie oznaczone zostaną w sposób nie budzący wątpliwości. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na witrynie alteza.pl. Usługodawca ma ponadto obowiązek wysłania na adres Usługobiorcy informacji o zmianie treści Regulaminu na 7 dni przed wprowadzeniem zmian. Usługobiorca po zapoznaniu się z nowym Regulaminem w przypadku braku akceptacji zawartych w nim postanowień ma prawo wypowiedzieć łączącą Strony umowę.
  4. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest w każdym czasie do wglądu na witrynie Usługodawcy.
  5. 5. Umowy zawierane pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą podlegają prawu polskiemu oraz jurysdykcji sądów polskich.

Szkolenia dla przyszłych wykonawców

Jeśli chcesz zdobyć nowe kwalifikacje zapraszamy na szkolenia organizowane przez naszą firmę. Organizujemy szkolenia z zakresu montażu sufitów napinanych. W zakres szkolenia wchodzi: - część teoretyczna - część praktyczna. Część teoretyczna obejmuje podstawowe informacje o systemie sufitów napinanych, możliwościach jego zastosowania, rodzajach oświetlenia i sposobie ich montowania w suficie napinanym oraz prezentację niezbędnych narzędzi potrzebnych do montażu. Część praktyczna, to montaż sufitu, na której każdy będzie mógł wziąć udział w pracach montażowych.